• -- Aanmelden lidmaatschap -- klik hier!

 • Volg ons!

 • CONTRIBUTIE SEIZOEN 2023/2024.

  Groep   Jaar   Kwartaal
  JO19/MO19-JO18/MO18    € 218,24     € 54,56 
  JO17/MO17-JO16/MO16    € 206,20     € 51,55 
  JO15/MO15-JO14/MO14    € 195,31     € 48,83 
  JO13/MO13-JO12/MO12    € 181,07     € 45,27 
  JO11/MO11-JO10/MO10    € 170,18    € 42,54 
  JO9/MO9-JO8/MO8    € 152,67    € 38,17 
  JO7/MO7    € 76,38     € 19,09 
           
  Senioren veld M/V    € 247,17     € 61,79 
  Senioren zaal    € 238,52     € 59,63 
  Senioren veld en zaal    € 370,02     € 92,50 
  Walking Football    € 50     € 12,50 
  Niet Spelend Lid (NSL)    € 56,18     € 14,05 
  Donateur    € 25,00     € -   
  Donateur 65+    € 15,00     € -   
  Erelid    € -       € -   
       

  ASW kent een sociaal lidmaatschap. Dit lidmaatschap biedt 25 %
  korting voor die leden die om goede redenen veel wedstrijden
  moeten missen in een seizoen. Denk daarbij aan zorgberoepen, veel
  in het buitenland of kind van gescheiden ouders waardoor de
  jeugdspeler een groot aantal wedstrijden niet in Waddinxveen is.
  Toetsing vindt plaats door het bestuur.

  1. De contributie wordt per kwartaal geïnd middels automatische incasso. De data zijn: eind augustus 2023, eind oktober 2023, eind januari 2024 en eind mei 2024.
  2. Voorafgaand aan elke incasso ontvangt u per mail een factuur op het bij ons bekende mailadres. Let op dat ASW dus beschikt over het goede mailadres.
  3. Mocht u nog op jaarbetaling staan, dan ontvangt u in de maand september een factuur per post. Deze dient u zelf binnen de gestelde termijn te voldoen. Dit geldt ook voor de donateurs.
  4. Als uw automatische incasso, om welke reden dan ook, gestorneerd worden dan ontvangt u hierover een herinnering. U dient de betaling dan zelf uit te voeren.
  5. Blijft de betaling na herinnering en aanmaning uit, dan zal het door ASW aangestelde incassobureau (Excellent incasso) de betaling bij u komen opeisen. De daarbij horende incassokosten vallen voor uw rekening.
  6. Het seizoen loopt van 1 juli 2023 t/m 30 juni 2024. Tussentijds opzeggen ontslaat u niet van contributiebetaling voor het gehele seizoen. Zie afmelden lidmaatschap.

  PERSOONLIJKE GEGEVENS
  Het klinkt streng, maar wij gaan ervan uit dat u begrijpt dat alles vrijwilligers werk is en het voor ons ondoenlijk is om elke stornering persoonlijk na te bellen.
  U leest ook hoe belangrijk het is om de gegevens (mailadres, woonadres, telefoonnummer en rekeningnummer) goed in ons systeem te hebben. ASW communiceert veel per mail.
  Wel maak ik u erop attent dat de gegevens die door u aan ASW worden verstrekt alleen gebruikt worden om met u te communiceren en niet worden doorverkocht aan derde. Dit alles volgens de regelgeving van de AVG.

  AFKOOP VRIJWILLIGERSTAKEN EN BOETES BARDIENST.
  Ook de afkoop van de vrijwilligerstaken wordt middels automatische incasso geïnd. Hiervoor ontvangt u ook een factuur vooraf.
  Ondanks dat er door ASW vele mails worden gestuurd inzake uw verplichte vrijwilligerstaak gebeurt het dat leden hun taak, bewust, niet komen uitvoeren. Zij laten hiermee hun vereniging en leden in de steek. De boete hiervoor van € 75,- gaat ook met de automatische incasso.
  Voor vragen over uw contributie/lidmaatschap kunt u mailen met ledenadministratie@vvasw.com.
  Voor vragen over uw vrijwilligerstaak kunt u mailen met mijntaakbijasw@gmail.com.

  Zij zullen ervoor zorg dragen dat uw vraag, meestal binnen 48 uur, wordt beantwoord. Dan wel wordt doorgestuurd aan de correcte persoon. Maar natuurlijk zijn wij ook aanspreekbaar bij ASW om uw vragen/ opmerkingen te bespreken.

  Namens het bestuur van ASW
  Edwin Verweij
  Penningmeester

   

  Voorwaarde lidmaatschap:

  OPZEGGEN:
  Het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk worden opgezegd, bij voorkeur per e-mail  via ledenadministratie@vvasw.com  of anders per brief aan de ledenadministratie (adres zie onderaan).
  Na ontvangst ontvangt u van ons een bevestiging. Indien u geen bevestiging ontvangen heeft dan is het lidmaatschap niet opgezegd.

  Opzeggingen via leider of trainer worden beslist niet in behandeling genomen.
  Wij verzoeken u vriendelijk dit, wegens administratieve redenen, liefst zo snel mogelijk maar beslist voor 30 juni 2024 aanstaande te doen.

  LET OP! Zij die zich in de loop van het seizoen als lid afmelden, zijn verplicht de contributie voor het hele seizoen te voldoen.
  Op het aanmeldingsformulier dat is ondertekend staat dit ook vermeld.
  Het nieuwe seizoen loopt van juli tot juli, dat houdt in dat de contributie voor het lopend seizoen  betaald dient te worden. De contributie loopt via het incassobureau.
  Voor bezwaar verwijs ik u naar het hoofdbestuur.  (bestuur@vvasw.com)

  OVERSCHRIJVEN:
  De speler die wil overschrijven naar een andere vereniging, gaat naar deze vereniging toe om zich aan te melden. Doe dit wel voor 15 juni 2024.
  Bij het aanmelden van deze speler wordt automatisch bepaald of, en zo ja welke overschrijvingsregels van toepassing zijn. 
  Als de aanmelding is goedgekeurd, wordt de speler direct overschreven. De speler kan uitkomen voor de nieuwe vereniging. 
   
  Als het systeem de overschrijving blokkeert geeft het aan welke redenen er zijn de aanmelding (nog) niet door te voeren.
  Hiervoor kunnen verschillende redenen zijn: 

  De betreffende speler moet voldoen aan de financiële verplichtingen.
  De betreffende speler moet worden afgemeld bij de oude vereniging.
  Ook eventueel in bruikleen gegeven kleding en tassen dient ingeleverd te zijn!
  Zorg dat bij het overschrijven alles in orde is, het voorkomt een onnodige vertraging.

  v.v. ASW
  Ledenadministratie
  Postbus 382
  2740 AJ Waddinxveen
  ledenadministratie@vvasw.com